Nemoc nemá moc

Nemoc nemá moc

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ BÁSNIČKU A VIDEO NA TÉMA BOJ S BACILY

Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem: Slezská Ostrava, Michálkovická  967/108, PSČ: 710 15, IČ: 47673036, DIČ: CZ47673036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554 (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „O nejhezčí básničku a video na téma boj s bacily“ (dále jen „soutěž“), a to v období od konce prvního měsíce projektu až do prvního týdne třetího měsíce projektu (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách projektu (dále jen „webové stránky soutěže“). Přesné znění domény bude upřesněno organizátorem.

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v odpovědním formuláři na webových stránkách soutěže.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí zaslat jednu básničku na téma boj s bacily (dokument ve formátu aplikace Microsoft Word) nebo jednu videonahrávku na téma boj s bacily (video ve formátu MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM) prostřednictvím formuláře na webových stránkách soutěže. Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním dokumentů potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

Začátkem třetího měsíce projektu organizátor příspěvky vyhodnotí a vybere tři básničky a videa, které splňují výše popsaná kritéria. Tito tři výherci získají dárkovou tašku od organizátora, obsahující omalovánky a brožurku s motivy kampaně a další dárkové předměty.

Organizátor vyhodnotí pouze příspěvky, které splňují výše popsaná kritéria. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí básničky nebo videa bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání příspěvků prostřednictvím formuláře na webových stránkách soutěže. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena.

Ceny

Do této soutěže byly organizátorem vloženy následující ceny:

  • omalovánky o Viktorovi, který se nebojí očkování, a proto nad ním nemoc nemá žádnou moc a informační brožurku pro rodiče a starší děti
  • dárkové balíčky s překvapením pro první tři v každé z kategorií

 

Určení výherce a podmínky získání výher

Organizátor vyhodnotí následující týden po konci soutěže (druhý týden ve třetím měsíci projektu) veškeré básničky a videa doručené během soutěžního období. Do týdne po skončení soutěže poskytne organizátor informaci o počtu soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže. Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem:

Všechny básničky a videa splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zaměstnanců útvaru komunikace organizátora, kteří vyberou deset příspěvků. Na webových stránkách soutěže pak veřejnost zvolí tři nejlepší příspěvky. Tři nejlepší obdrží dárkovou tašku projektu s omalovánkami a informační brožurkou.

Jména výherců budou uveřejněna na webové stránce soutěže a automaticky jim bude odeslána cena. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými na webových stránkách soutěže a výhru převzít od poštovního doručovatele nebo na příslušném poštovním úřadě v místě bydliště. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do konce projektu, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději v den konce projektu na webových stránkách soutěže.

Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a informací o průběhu této soutěže;

b) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách soutěže, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.